Oddelenie robotiky

Oddelenie robotiky rieši výskumné úlohy z oblasti robotiky v projektoch VEGA, KEGA, APVV, Európskeho fondu regionálneho rozvoja-Operačný program výskum a vývoj, DAAD. Riešené sú senzorové, komunikačné, riadiace a výkonové systémy, algoritmy spracovania informácií, algoritmy riadenia, lokalizácie, navigácie, evolučných výpočtových metód... Výsledky výskumnej práce oddelenia sa publikujú vo významných domácich a zahraničných časopisoch a prezentujú sa na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Niektorí pracovníci oddelenia pôsobia ako vedeckí recenzenti a zahraniční redaktori pre karentované časopisy, sú členmi medzinárodných programových výborov zahraničných vedeckých konferencií a svetových asociácií v oblasti robotiky.

Oddelenie garantuje a zabezpečuje predmety: Robotika, Pružné výrobné systémy, Udalostné systémy, Modelovanie a riadenie robotov, Teória VSC v robotike, Mobilné robotické systémy a i.