Zameranie
Organizátori, Sponzori
Programový výbor
Miesto konferencie
Fotoalbum
Harmonogram
Program
Účastníci
Prezentácia firiem
Org. pokyny
Kontakt
Download
Poslať e-mail
English Version

Vstup pre registrovaných
účastníkov
Prihlasovacie meno : 
Heslo : 
 
Strata hesla
Rudolf Tellár

Vyhľadávanie:  

Program

Sekcia A - Rokovací jazyk: anglický
Sekcia B - Rokovacie jazyky: slovenský a český

 

Sekcia A Sekcia B Sekcia A+B  
 16.6.2004 17.6.2004 18.6.2004 Všetky Bez prezentácie [Tlač]   

  BP  Otvorenie konferencie a plenárne prednášky v sekcii B 
    16.06.2004      08:30 - 10:00  Hotel Baník - Dining Hall
    Predseda: Reváková, D.
 1 Janíček F., Breza J., Murgaš, J., Reváková, D., Šimunek, P. : Technologické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky (Technology foresight in sustainable development of the power sector)
 2 Rapšík, M. : Reštrukturalizácia elektroenergetiky v podmienkach liberalizácie trhu (Restructuring of power systems in liberal market conditions)
 3 Bugár, Š. : Zásadné otázky rozvoja a prevádzky energetiky SR (Principal issues of the Slovak Power Energy Operation and Development)
  B1  Riadiace systémy v jadrovej energetike 
    16.06.2004      10:10 - 12:30  Hotel Baník - Room B1
    Predseda: Anděl, J., Dudáš, J.
 1 Anděl, J., Kabelák, J., Antoš, P. : Zajištění odolnosti jaderné elektrárny proti poruchám v elektrické síti (NPP Endurance Provisions against Disturbances in the Electrical Power System)
 2 Tatranský, P., Nečas, V., Rehák, I., Vaško, M., Daniška, V. : Hodnotenie vplyvu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky na životné prostredie (The Impact Assessment of Decommissioning of Nuclear Installation on Environment)
 3 Nový, L. : Systémy pro řízení regulačních mechanismů reaktorů VVER 1000 a VVER 440 (Systems for control rods of reactors VVER 1000 and VVER 440)
 4 Janíček, F., Murín, J., Kutiš, V., Horník, V., Ferenc, M. : Energetická bilancia akumulátorových batérií v JE V2 (Energetical balance of accumulators in JE V2)
 5 Karaba, P. : Riadiaci systém TELEPERM-XS použitý pre bezpečnostné systémy JE V1 (Control system TELEPERM-XS used for NPP Bohunice V1 safety systems)
 6 Stočes, K. : Technologický informační a řídicí systém pro jaderné elektrárny (Technological information and control system for NPP)
 7 Dudáš, J., Tichý, V., Gramer, V. : Použitie prepäťových ochrán v obvodoch merania a regulácie v jadrovej energetike (Application of surge protection devices in MRC circuits of atomic power plants)
  B2  Prevádzka elektrizačnej sústavy 
    16.06.2004      14:00 - 17:00  Hotel Baník - Room B1
    Predseda: Šalamonová, A., Jendryščík, V.
 1 Šalamonová, A., Čuntalová, S. : Medzinárodná spolupráca Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. v rámci organizácií UCTE a ETSO (International cooperation of the Slovak Transmission System operator within the framework of UCTE and ETSO)
 2 Kvasnička, V., Procházka, R. : Detekce poruch vinutí výkonových transformátorů (Power transformers winding faults detection)
 3 Žák, P., Tůma, J., Chemišinec, I. : Risk management a jeho význam při posuzování výše držené výkonové rezervy výrobcem (Risk management and its relevance to keeping producer´s reserve of power)
 4 Veselý, S. : Některé zkušenosti s využitím dřevního odpadu pro výrobu elektrické energie a tepla (Some experience with wood waste utilization for power and heat generation)
 5 Jendryščík, V. : Podporné služby (Ancillary Services)
 6 Straka, M. : Možnosti záložného zásobovania veľkého odberateľa elektrickej energie (Possibilities of the reserve supply of big consumer of the electric energy)
 7 Habrych, R. : Poznatky ze spolupráce terciární a sekundární regulace napětí v DS 110 kV (Finding from the collaboration of the tertiary and secondary voltage regulation at the distribution power network 110 kV)
 8 Poživil, J., Hanta, V. : Expanzní turbíny jako netradiční zdroj elektrické energie (Expansion Turbines as an Unconventional Power Source)
 9 Vargovčík, L. : Analýza a návrh systému řízení kompresoru (Analyse and design of compressors control system)
  B1a  Regulácia a optimalizácia pri dodávke tepla 
    16.06.2004      10:10 - 12:30  Hotel Baník - Room B2
    Predseda: Balátě, J., Zaviska, O.
 1 Zaviska, O. : Advanced primary control with combine cycle power plants (CCPP) (Nový koncept primární regulace s pomocí paroplynových elektráren)
 2 Balátě, J., Chramcov, B. : Kvalitativně-kvantitativní způsob řízení tepelného výkonu horkovodu při dodávce tepla do SCZT z roštových horkovodních kotlů (Qualitative-quantitative control method of hot-water piping heat output for heat supply to SCZT from stoker-fired boilers)
 3 Havelka, J. : DYMOS - Dispečerský systém rozsáhlých teplárenských soustav (DYMOS - Dispatching system of large district heating systems)
 4 Mašika, R. : Řídicí systém ZAT - Plant Suite MP pro aplikace v energetice (Control system ZAT - Plant Suite MP for application in energetics)
 5 Boďo, V., AXESS, s.r.o., Bratislava : Informácia o spoločnosti AXESS, spol. s r.o. (AXESS, ltd. company profile)
 6 Markkula, E., Greš, J. - Metso Automation : Moderná automatizácia v energetike. Prípadová štúdia: Najväčší fluidný kotol s cirkulujúcou vrstvou spaľujúci biomasu (Modern control in power systems. Case study: The biggest fluized bed boiler with circulating layer on biomass fuel)
 7 Šťastný, J. : Centrální teplárenský monitoring (Central heating plant monitoring)
  B2a  Riadenie elektrizačnej sústavy 
    16.06.2004      14:00 - 17:00  Hotel Baník - Room B2
    Predseda: Altus, J., Mulik, R.
 1 Kural, F. : Dálková diagnostika budicích souprav generátorů (Remote Diagnostics of Excitation Systems of Generators)
 2 Valjašek, M. : Návrh infraštruktúry vhodnej na efektívnu prevádzku diaľkovo ovládaných distribuovaných prvkov elektrizačnej sústavy. (Design of infrastructure for effective operation of points in distribution network with remote control)
 3 Mulik, R. : Vyhodnocovanie technických strát a spôsob ich optimalizácie (Losses At The Distribution Power Networks And The Possibilities Of Their Optimization)
 4 Holka, Ľ., Kolcun, M. : Prognóza zaťaženia ES SR s dodržaním podmienok prípravy denných plánov (Load forecast for power system in SR observing conditions for daily plan preparations)
 5 Birner, J., Kovalčík, S. : Riadiace a informačné systémy pre riadenie distribučnej sústavy v SSE a.s. (Control and information systems for distribution network control in SSE a.s.)
 6 Gurecký, J. : Řízení provozu venkovních sítí VN nasazením řídících prvků různých úrovní (Controlling Of Outdoor High-Voltage Network By Means Of
Introduction Of Various Level Controllers)
 7 Heško, K., Heško, M. : Skúšky ostrovnej prevádzky blokov č.5, 6 v EVO (Island operation testing of block 5 and 6 in EVO)
 8 Altus, J., Novák, M., Koudela, P. : Skúsenosti s reguláciou napätia v uzlových sústavách ES Slovenska (Experiences with voltage regulation in nodal systems of Slovak Power System)
 9 Bittner, K., HUMUSOFT, s.r.o., Praha : MATLAB a FEMLAB v energetice (MATLAB and FEMLAB in energetics)
 35 z 35  16.6.2004 17.6.2004 18.6.2004 Všetky Bez prezentácie Hore